Segers

Column Gert-Jan Segers (ChristenUnie): Geef geloof een stem. Stem ChristenUnie!

Column Gert-Jan Segers (ChristenUnie): Geef geloof een stem. Stem ChristenUnie!

Als ik aan de ontbijttafel mijn dochters in de ogen kijk, dan hoop ik heel erg dat ze een prachtige toekomst krijgen. Natuurlijk ben ik, net als iedere ouder, soms bezorgd. Het is niet vanzelfsprekend dat we in een vrij land leven, dat verbonden is met zijn christelijke wortels. Waarin we naar elkaar omzien. Waarin gezinnen de ruimte krijgen. En waarin je vrij bent in wat je gelooft. Daar moeten we iedere dag voor strijden. Er staat dus iets op het spel bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Maar ik ben hoopvol over de toekomst, als we werk kunnen maken van onze idealen.

Volledig artikel

Column Gert-Jan Segers (ChristenUnie): Geef geloof een stem. Stem ChristenUnie!

Vrijheid om te geloven
Ten eerste: vrijheid. Nederland heeft christelijke wortels en daar moeten we zuinig op zijn. Het levert ons belangrijke waarden op, zoals naastenliefde en vrijheid. Die bepalen onze identiteit. Juist de vrijheid om te geloven is een proeve van beschaving. Ik heb zeven jaar in Egypte gewoond en ik heb daar gezien wat het betekent om in een land te leven waarin geloofsvrijheid niet vanzelfsprekend is. Waarin je vanwege je christelijke geloof tweederangsburger bent. Het is uniek dat we in Nederland vrij zijn om ons in te zetten vanuit ons hart en onze diepste overtuiging. Daar moeten we voor opstaan. Ook als dat vraagt dat we ruimte geven aan mensen die van ons verschillen. Tegelijkertijd moeten we ook bereid zijn onze vrijheid te beschermen tegen gewelddadige aanvallen. We moeten weerstand blijven bieden tegen het jihadisme, een duistere versie van de islam, die het gemunt heeft op onze vrijheid. Vrijheid geven, maar ook verdedigen.

Waardig ouder worden
Ten tweede: een samenleving waarin we omzien naar elkaar. Met aandacht voor mensen, ook als ze kwetsbaar zijn. Ik wil zorgen dat mensen waardig ouder kunnen worden. De plannen voor ‘voltooid leven’ wijzen de richting naar een samenleving waarin ik niet wil wonen. De ChristenUnie is daar fel tegen. Ik geloof juist in de kracht van goede zorg en aandacht voor ouderen. We mogen nooit accepteren dat mensen zich vanwege bijvoorbeeld eenzaamheid overbodig voelen. De afgelopen weken heb ik samen met ouderenbonden en Jan Slagter van omroep Max gewerkt aan het plan ‘Waardig ouder worden’. Met zoveel mogelijk partijen wil ik nog voor de verkiezingen afspraken maken over een waardige oude dag. Zo werken we met elkaar aan een concreet alternatief en aan een zorgzame samenleving.

Gezinnen
Ten derde: Gezinnen. Gezinnen en families zijn de ruggengraat van onze samenleving. Daar begint de toekomst van onze samenleving en worden belangrijke waarden overgedragen. Ik wil daarom investeren in gezinnen, zodat zij meer financiële ruimte en keuzevrijheid krijgen. Ik vind het ook belangrijk dat we aan onze kinderen een gezonde schepping doorgeven. Ik wil in één generatie naar een schone energievoorziening. Ook dat is van groot belang voor de toekomst van onze kinderen.

Er staat iets op het spel bij de verkiezingen op 15 maart. De ChristenUnie strijdt voor een hoopvolle toekomst voor onze kinderen. Een samenleving waarin iedereen meetelt. Waarin mensen de vrijheid hebben om vanuit hun geloof te leven. Daar ga ik samen met u iedere dag voor. Stap voor stap, ideaal voor ideaal!

Geef hoop een stem. Geef geloof een stem. Juist op 15 maart.

Gert-Jan Segers

Met ingang van maandag 27 februari zijn op De Verkiezingswijzer columns te lezen van prominente politici waarin zij ingaan op een specifiek thema voor het beleid in de komende jaren. Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart heeft De Verkiezingswijzer de politieke partijen uitgenodigd hun opvattingen over een bepaald thema kernachtig naar voren te brengen. De columns worden geschreven door één van de top-3 van de kandidatenlijst van de partij. De politici bepalen zelf waarover ze willen schrijven. Zie onze overzichtspagina voor de andere columns.

Sluiten
Stientje van Veldhoven

Column Stientje van Veldhoven (D66): D66, de keuze voor groen

Column Stientje van Veldhoven (D66): D66, de keuze voor groen

Aankomende 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Bij uitstek het moment waarop we als land onze koers kunnen bijstellen. Er zijn tal van zaken waar we als politici over twisten. Groot en klein. Van overheidsfinanciën en staatsschuld tot specifieke plannen die het leven van soms kleine groepen mensen iets beter maken. D66 behandelt al deze zaken. Wij hebben onze plannen voor onderwijs, zorg, banen en nog vele andere zaken. We hebben deze plannen doorgerekend en we kunnen ze aan iedere kiezer verantwoorden.

Volledig artikel

Column Stientje van Veldhoven (D66): D66, de keuze voor groen

Toch is er op 15 maart één keuze, waarvan ik denk dat we die we als Nederland echt moeten maken. Een keuze waarvoor we ons niet alleen aan de kiezer moeten verantwoorden, maar in de toekomst ook aan onze kinderen. Dat is de keuze om als land klimaatverandering tegen te gaan. Van biodiversiteit, tot het onontkoombare feit dat we een land onder de zeespiegel zijn. Alle dromen en ideeën die we voor de toekomst hebben, vallen of staan met de leefbaarheid van de planeet en ons kleine hoekje in Europa.

Dat is ook een keuze om de daad bij het woord te voegen. Namens alle Nederlanders heeft de minister-president Mark Rutte verklaard dat Nederland staat achter de doelstellingen van het historische Akkoord van Parijs. Dat is een volledig terechte keuze, die D66 van harte steunt. Helaas blijkt nu dat D66 één van de weinige partijen is die de doelstellingen van Parijs weet te halen. De meeste partijen, waaronder regeringspartijen PvdA en VVD, blijven achterlopen. De VVD doet niets aan het klimaatprobleem, terwijl de PvdA mooie sier maakt met een klimaatwet die zij zelf niet naleeft.

Dat stemt niet alleen treurig, maar het is ook onbegrijpelijk. Er is geen enkele reden om niet in te zetten op een duurzame economie. Dit is niet alleen een keuze tegen klimaatverandering. Het is ook een keuze vóór nieuwe energie. Uit de zon, het water en de wind. Nieuwe energie, die de economie en banen van de toekomst aandrijft. Wij tonen in ons verkiezingsprogramma aan dat groene energie, banen en economische groei hand in hand kunnen gaan. D66 heeft het groenste verkiezingsprogramma, zonder concessies te doen. Geen concessies aan economische groei, ons vestigingsklimaat en werkgelegenheid. Daar zijn we trots op en daarom vragen we u, de kiezer, om D66 te stemmen.

Mijn naam is Stientje van Veldhoven. Ik sta verkiesbaar voor D66 en ik sta voor een schone én welvarende toekomst. Het kan. Stem D66.

Met ingang van maandag 27 februari zijn op De Verkiezingswijzer columns te lezen van prominente politici waarin zij ingaan op een specifiek thema voor het beleid in de komende jaren. Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart heeft De Verkiezingswijzer de politieke partijen uitgenodigd hun opvattingen over een bepaald thema kernachtig naar voren te brengen. De columns worden geschreven door één van de top-3 van de kandidatenlijst van de partij. De politici bepalen zelf waarover ze willen schrijven. Zie onze overzichtspagina voor de andere columns.

Foto: D66

Sluiten
moeder klaver overleden

Column Jesse Klaver (GroenLinks): Fundamentele keuzes

Column Jesse Klaver (GroenLinks): Fundamentele keuzes

Onze ambitie is groot: wij willen Nederland veranderen. Veel te lang hebben politici gesproken over rendement, over efficiency en flexibilisering. Wij willen het weer hebben over zorg en aandacht, voor mensen die ziek zijn. Over de passies en toekomstdromen van kinderen die naar school gaan. Over de onzekerheid die flexwerkers voelen – en wat we daaraan kunnen doen.

Volledig artikel

Column Jesse Klaver (GroenLinks): Fundamentele keuzes

Misschien is het voor de gevestigde orde even schrikken. Omdat het nieuw is. En nogal ambitieus. Maar het kan echt samen: kiezen voor menselijkheid, zonder in te leveren op gezonde economische doelstellingen.

In de plannen van GroenLinks komen er de komende vier jaar ruim 100.000 extra banen bij en gaat íedereen erop vooruit. Alleen: we doen dat wél eerlijk.

Eerlijk betekent dat een basisschooldocent er meer op vooruit gaat dan de topadvocate uit Amsterdam-centrum. Dat alle kinderen die nu op of onder armoedegrens leven het over vier jaar beter hebben.

Eerlijk betekent dat we eerlijk omgaan met onze leefomgeving. Dat we nú doen wat nodig is om de toekomst van onze kinderen leefbaar te houden: we willen een gezonde planeet doorgeven aan onze kinderen.

Hoe gaan we dat betalen? Simpel, eigenlijk. Wat we wél willen maken we goedkoper, en wat we niet willen maken we duurder.

We laten vervuilers meer betalen: bedrijven die vieze broeikasgassen uitstoten, daar een prijs voor betalen. Bovendien pakken we bedrijven die belasting ontwijken, hard aan. Het is niet eerlijk dat een multinational veel minder bijdraagt dan de bakker op de hoek.

Bedrijven die meer mensen een vast contract geven, gaan juist minder belasting betalen. Zo zorgen we voor meer banen voor mensen die nu aan de kant staan. Goede, zekere banen. Er komen ook meer wijkagenten op straat, meer handen aan het bed en meer docenten voor de klas. Dat is belangrijk werk voor ons allemaal.

Fundamentele keuzes. Fundamenteel anders dan wat andere partijen willen. Geen enkele andere partij heeft voorstellen die een eerlijke verdeling van ons inkomen en zorg voor een gezonde milieu combineren met realistische economische politiek.

Al decennialang regeert in Den Haag de gevestigde orde. Voortzetting van de status quo is volgens hen het best denkbare scenario. Maar het kan anders. En het moet anders. We rammelen aan de poorten. Het is tijd voor verandering.

Met ingang van maandag 27 februari zijn op De Verkiezingswijzer columns te lezen van prominente politici waarin zij ingaan op een specifiek thema voor het beleid in de komende jaren. Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart heeft De Verkiezingswijzer de politieke partijen uitgenodigd hun opvattingen over een bepaald thema kernachtig naar voren te brengen. De columns worden geschreven door één van de top-3 van de kandidatenlijst van de partij. De politici bepalen zelf waarover ze willen schrijven. Zie onze overzichtspagina voor de andere columns.

Sluiten
Dijsselbloem

Column Jeroen Dijsselbloem (PvdA): Herstel de balans tussen werkgevers en werknemers

Column Jeroen Dijsselbloem (PvdA): Herstel de balans tussen werkgevers en werknemers

De bedrijfswinsten en de beurzen bereiken de afgelopen tijd recordhoogtes. Dividenden worden uitgekeerd, aandelen ingekocht en de spaarpotten van grote bedrijven puilen uit. Dat zien we ook terug in het deel van wat we met zijn allen in onze economie verdienen dat terechtkomt bij werkenden. Dat aandeel is de afgelopen decennia flink gedaald. Reden voor de PvdA om de balans te herstellen tussen werkenden en werkgevers. Langs drie lijnen.

Volledig artikel

Column Jeroen Dijsselbloem (PvdA): Herstel de balans tussen werkgevers en werknemers

Ten eerste, werknemers maken de bedrijven en dus zouden zij ook mee moeten profiteren als het beter gaat met het bedrijf. Nu is het zo dat managers aan de top aandelenpakketten hebben en profiteren van hogere winsten. Werknemers zien daar vaak nauwelijks iets van terug. Daarom pleit de PvdA ervoor om werknemersparticipatie in bedrijven te vergroten. Dan wordt naast de aandeelhouder, ook de medewerker beter van winsten.

Dan de lonen. Onderzoek wijst erop dat er in veel sectoren ruimte is om lonen te verhogen. Ook bijvoorbeeld DNB en andere instanties wijzen daar al enkele jaren op. De ervaring van de afgelopen jaren leert echter dat de loonstijging nog steeds achterblijft. Daarom moet de overheid zelf ingrijpen door een loonsverhoging van 1% van wat we met zijn allen verdienen te simuleren. Dat kan door de werkgeverspremies te verhogen met 1 procent van ons bbp, en met de opbrengst daarvan de belasting voor werknemers te verlagen. Het verschil tussen de bruto loonkosten voor de werkgever en de netto lonen voor werknemers, de zogenaamde wig, blijft gelijk. Maar de werknemers krijgen wel meer koopkracht door een hoger nettoloon.

Ten derde, het belastingstelsel gaat ook over rechtvaardigheid. Het is niet te verantwoorden dat bedrijven als Apple en Fiat amper winstbelasting betalen maar wel profiteren van de goede infrastructuur en hoogopgeleide bevolking. En dat terwijl er voor de bakker op de hoek en ieder normaal mens geen ontkomen aan is. Het tast een fundamenteel gevoel van rechtvaardigheid aan en daar moeten we een eind aan maken. We verhogen daarom het hoogste tarief van de winstbelasting met 2 procentpunt naar 27 procent en gaan verder op de ingezette weg van aanpak van belastingontwijking.

De balans in de economie tussen werknemers en werkgevers is de afgelopen decennia uit het lood geslagen. Het is tijd dat werknemers meeprofiteren van het herstel van de economie. Door werknemers te laten delen in winsten, door de lasten te verschuiven tussen werkgevers en werknemers en door een eerlijker belastingstelsel. Het is tijd voor herstel van de balans.

Met ingang van maandag 27 februari zijn op De Verkiezingswijzer columns te lezen van prominente politici waarin zij ingaan op een specifiek thema voor het beleid in de komende jaren. Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart heeft De Verkiezingswijzer de politieke partijen uitgenodigd hun opvattingen over een bepaald thema kernachtig naar voren te brengen. De columns worden geschreven door één van de top-3 van de kandidatenlijst van de partij. De politici bepalen zelf waarover ze willen schrijven. Zie onze overzichtspagina voor de andere columns.

Sluiten
Krol

Column Henk Krol (50PLUS): AOW terug naar 65 jaar!

Column Henk Krol (50PLUS): AOW terug naar 65 jaar!

De AOW-leeftijd moet terug naar 65 jaar. Dat wil een duidelijke meerderheid van de Nederlanders. Het is het eerste punt in ons verkiezingsprogramma. Daarom hebben we daar een breekpunt van gemaakt. We zijn geen PVV die in 2010 bij de onderhandelingen direct de ouderen liet vallen. Geert Wilders zei: ‘65 blijft 65’. Een dag na de verkiezingen was hij dat vergeten. Het eerste wat 50PLUS wil doen, is de AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar en zorgen dat de pensioenen weer geïndexeerd worden. Als die twee punten er bij coalitieonderhandelingen niet uitkomen, heeft verder praten geen zin.

Volledig artikel

Column Henk Krol (50PLUS): AOW terug naar 65 jaar!

Het kabinet van Rutte en Asscher heeft bedacht dat de AOW-leeftijd automatisch omhoog gaat. Zodra u in theorie langer leeft, moet u langer werken. Nu al tot 67 jaar en 3 maanden. Jongeren moeten als het zo doorgaat tot ver na hun zeventigste werken. Het kabinet heeft allerlei argumenten verzonnen om de rampzalige verhoging van de AOW-leeftijd te rechtvaardigen, maar in feite ging het om een keiharde bezuiniging door VVD en PvdA, met steun van D66, ChristenUnie en SGP.

Nu er verkiezingen aankomen en nu 50PLUS het goed doet in de peilingen, ontdekken deze partijen de ouderen. Nu doen ze allemaal loze beloften. Het is toch te zot voor woorden dat vicepremier Asscher nu opeens roept: ‘We gaan ons inzetten voor een hogere AOW!’ Sorry, het spijt me geweldig, hij heeft daar vier jaar de tijd voor gehad, maar hij heeft er geen ene moer voor gedaan. Dan opeens een maand voor de verkiezingen wel? Daar trapt echt geen kiezer meer in. De mensen weten het nu wel. Ze laten zich niet langer bedriegen.

Want dat is het, als je het op die manier doet: kiezersbedrog. Ik neem hem dat heel kwalijk en ik ben er van overtuigd dat de kiezer straks op 15 maart echt wel weet welke partij zich de afgelopen vier jaar hard heeft gemaakt voor de AOW. Alle onderwerpen waar ik vier jaar geleden over sprak, waren toen taboe. Er mocht niet gesproken worden over de AOW-leeftijd, over het indexeren van pensioenen, over werkloosheid onder ouderen. Allemaal taboe. En nu? De ene na de andere partij neemt onze onderwerpen over, al zijn ze vaak zélf verantwoordelijk voor de huidige situatie. Ze houden woord tot 15 maart. Daarna is het weer business as usual.

50PLUS is de enige partij die écht voor de ouderen opkomt. De afgelopen jaren, nu én na de verkiezingen. De AOW-leeftijd terug naar 65 jaar is voor 50PLUS een breekpunt. Daar mag u mij op afrekenen!

Henk Krol

Met ingang van maandag 27 februari zijn op De Verkiezingswijzer columns te lezen van prominente politici waarin zij ingaan op een specifiek thema voor het beleid in de komende jaren. Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart heeft De Verkiezingswijzer de politieke partijen uitgenodigd hun opvattingen over een bepaald thema kernachtig naar voren te brengen. De columns worden geschreven door één van de top-3 van de kandidatenlijst van de partij. De politici bepalen zelf waarover ze willen schrijven. Zie onze overzichtspagina voor de andere columns.

Foto: Geert van Tol

Sluiten