Gerrit Zalm

Informateur Zalm en onderhandelaars ontvangen DNB, CPB, SBR en SCP

Informateur Zalm en onderhandelaars ontvangen DNB, CPB, SBR en SCP

Informateur Gerrit Zalm en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ontvangen vandaag aan het Binnenhof vertegenwoordigers van vier belangrijke instanties. Het gaat om de president van De Nederlandsche Bank (DNB), K.H.W. Knot, de directeur van het Centraal Planbureau (CPB), mevrouw L.B.J. van Geest en de voorzitter van de Studiegroep Begrotingsruimte (SBR), mevrouw M. Leijten. Aansluitend sluit de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), K. Putters aan.

Volledig artikel

Informateur Zalm en onderhandelaars ontvangen DNB, CPB, SBR en SCP

Lees meer nieuws over de kabinetsonderhandelingen in ons nieuwsoverzicht.

Sluiten
minister kamerlid

Minister Ploumen vs Kamerlid Ploumen

Minister Ploumen vs Kamerlid Ploumen

Tijdens de formatie kan de situatie ontstaan dat een Kamerlid ook nog onderdeel is van het demissionaire kabinet. Momenteel zijn er acht bewindslieden van de VVD en PvdA die tegelijkertijd ook in de Tweede Kamer zitten. Volgens de NOS levert dit soms bijzondere situaties op. Begin april ontraadde minister Ploumen (PvdA) bijvoorbeeld een motie waar zij vervolgens als Kamerlid juist vóór stemde.

Volledig artikel

Minister Ploumen vs Kamerlid Ploumen

De personen in kwestie
De VVD heeft vier Kamerleden die deel uitmaken van het kabinet: minister-president Rutte, minister Hennis-Plasschaert (Defensie), staatssecretaris Dekker (Onderwijs) en staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie). Ook de PvdA heeft vier Kamerleden die bewindspersoon zijn: viceminister-president Asscher (tevens minister van Sociale Zaken), minister Dijsselbloem (Financiën), minister Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu).

Waarom kunnen bewindslieden ook Kamerlid zijn?
Vroeger moesten bewindspersonen met een ‘dubbele pet’ drie maanden na de verkiezingen tussen de twee functies kiezen. In 1983 vond er echter om praktische redenen een Grondwetswijziging plaats, om een uitzondering voor de formatie op te nemen. Formaties duren immers regelmatig langer dan drie maanden. Anders zouden bewindspersonen na de verkiezingen of hun ambt moeten neerleggen, of geen zitting kunnen nemen in de Tweede Kamer waarin ze zojuist door het volk zijn verkozen.

Meer weten over de kabinetsformatie en de Tweede Kamer? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Sluiten
wet wegwerpartikel

De wet als ‘wegwerpartikel’

De wet als ‘wegwerpartikel’

Vicepresident Piet Hein Donner van de Raad van State, die drie jaar geleden waarschuwde voor de wet als ‘wegwerpartikel’, blijft zijn zorgen houden. In een interview met SC vreest hij voor de gevolgen van steeds meer flexibiliteit in wetgeving: 'Continuïteit is een belangrijke functie van de wet en het recht, net als kenbaarheid, voorspelbaarheid en controleerbaarheid'.

Volledig artikel

De wet als ‘wegwerpartikel’

Volgens Donner is flexibilisering een ontwikkeling van de laatste dertig jaar: ‘Als de wet alleen maar bedoeld is als instrument om de doelen te bereiken, dan zullen de doelen per kabinet wijzigen. Dan krijg je een steeds hogere frequentie van wetswijzigingen’. Hierdoor gaan volgens hem de burgers de wet niet meer als een recht zien, maar als iets dat komt en gaat met als gevolg dat regels minder serieus worden genomen. Dit bemoeilijkt vervolgens de handhaving.

Een voorbeeld van die flexibiliteit is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Dit geeft een bewindspersoon bevoegdheden om regels in een wet later nog nader uit te werken. De vicepresident van de Raad van State maakt hierbij de kritische opmerking: ‘Als de omstandigheden veranderen, hoe kan ik dan de voorwaarden wijzigen zonder dan meteen de hele wet te moeten aanpassen?’

Een ander voorbeeld is het initiatiefwetsvoorstel dat door Tweede Kamerleden kan worden ingediend. Op dit moment zijn er 104 initiatiefwetsvoorstellen in behandeling bij de Tweede Kamer. Het oudste voorstel dateert uit 1998. Bij 51 daarvan zit geen enkele indiener meer in de Kamer, de zogenoemde ‘verweesde voorstellen’. Volgens Donner zou er na verloop van tijd systematischer moeten worden opgeruimd, tenzij iemand er nog wat mee wil doen. Donner: ‘Als dat zo is, dan moet er ook binnen zoveel tijd een volgende stap in de procedure gezet worden’.

Sluiten
D66 verkiezingsprogramma school Pechtold Alexander

‘Een waardig levenseinde op termijn ook voor mensen onder 75 jaar’

‘Een waardig levenseinde op termijn ook voor mensen onder 75 jaar’

Gisteravond heeft D66-leider Alexander Pechtold in Nieuwsuur zijn persoonlijke mening gegeven aan een 57-jarige man uit het publiek met een stervenswens. De man wilde weten waarom D66 een initiatiefwet heeft ingediend die alleen mensen van 75 jaar en ouder de mogelijkheid geeft om onder voorwaarden hulp bij zelfdoding te krijgen. “Ik moet 18 jaar wachten. Dat wil ik niet,” zei de man.

Volledig artikel

‘Een waardig levenseinde op termijn ook voor mensen onder 75 jaar’

De D66-lijsttrekker vond het ‘heftig’ en zei te hopen dat het in de toekomst ook bespreekbaar wordt voor jongere mensen. Hij voegde daaraan toe dat er nu een groot draagvlak is voor stervenshulp voor hoogbejaarden, maar om dat draagvlak te behouden het stapsgewijs moet gebeuren.

Diverse partijen reageerden op de levenseinde-uitspraak van Pechtold. ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers twitterde het ‘letterlijk levensgevaarlijk’ te vinden. SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij postte de tweet: “Verbijsterend nieuws. Dit ondermijnt alle inzet om het hoge aantal zelfmoorden in Nederland terug te dringen. Elk mensenleven is waardevol!” Van der Staaij zal vanavond plaatsnemen bij Pauw & Jinek om te praten over de leeftijdsgrens voor hulp bij zelfdoding.

Sluiten
Elke stem telt

Snapchat ingezet om jongeren naar de stembus te krijgen

Snapchat ingezet om jongeren naar de stembus te krijgen

Veel stemgerechtigden stemmen niet tijdens de verkiezingen. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vandaag de campagne ‘Elke stem telt’ gelanceerd. Minister Plasterk van het ministerie BZK geeft aan dat hij met de campagne ‘vooral jongeren duidelijk wil maken dat zij het verschil kunnen maken in de koers van ons land’.

Volledig artikel

Snapchat ingezet om jongeren naar de stembus te krijgen

Minister Plasterk: “Naast spotjes op televisie en radio, zetten wij daarom ook Snapchat in om met jongeren in gesprek te gaan over de democratie. Ik juich toe dat er vanuit de samenleving ook allerlei initiatieven zijn om jongeren te motiveren te gaan stemmen.”. Dit past in een bredere trend waarin campagnes steeds vaker ook online worden gevoerd, lees hier bijvoorbeeld meer over online campagnevoeren.

Bekijk de campagnefilmpjes op YouTube. Het Snapchat account heet Elke Stem Telt.

Sluiten
kabinet Rutte II

Premier Rutte geeft laatste persconferentie van kabinet Rutte II

Premier Rutte geeft laatste persconferentie van kabinet Rutte II

Premier Mark Rutte heeft tijdens zijn laatste persconferentie na de ministerraad teruggeblikt op de afgelopen vier jaar van kabinet Rutte II. Hij laat weten dat er veel is gevraagd van mensen de afgelopen vier jaar en dat hij hoopt dat iedereen de komende jaren gaat ervaren dat het beter gaat met Nederland.

Volledig artikel

Premier Rutte geeft laatste persconferentie van kabinet Rutte II

De minister-president verwees tijdens de persconferentie naar cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder deze week presenteerde, waaronder een economische groei van ruim 2 procent, ‘de hoogste in 9 jaar’. Hij eindigde met de woorden: “Hoe het uiteindelijke beleid eruit gaat zien daarover beslist de kiezer. En zoals u weet die is over een paar weken aan zet op 15 maart.”

Sluiten
leefomgevingseffecten

PBL: Wie van de zeven is de groenste partij van het land?

PBL: Wie van de zeven is de groenste partij van het land?

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft gisterochtend samen met het Centraal Planbureau (CBS) de analyses van de verkiezingsprogramma’s bekend gemaakt. Van zeven partijen zijn de leefomgevingseffecten van hun plannen in kaart gebracht.

Volledig artikel

PBL: Wie van de zeven is de groenste partij van het land?

De VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij (VP) zijn op drie thema’s geanalyseerd: mobiliteit & bereikbaarheid, landbouw & natuur en energie & klimaat. De maatregelenpakketten zijn afgezet tegen het huidige beleid (basispad) met 2030 als zichtjaar. Hieronder staan per thema een aantal punten uit het PBL-rapport ‘Analyse leefomgevingseffecten’.

Mobiliteit & bereikbaarheid
Bij dit thema kun je denken aan maatregelen op het gebied van investeren in wegen en/of openbaar vervoer, aanpassen van de maximumsnelheid, een kilometerheffing en vliegbelasting.

 • PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en VP kiezen voor kilometerbeprijzing van het autorijden, in combinatie met andere maatregelen zoals minder geld voor wegen en meer geld voor openbaar vervoer en fiets. Beprijzing levert een sterke vermindering van files op, maar maakt reizen duurder waardoor de bereikbaarheid van banen toch afneemt.
 • De VVD kiest niet voor beprijzing. Hierdoor is een kleinere afname van files, maar wel een betere bereikbaarheid van banen. Verder is de VVD de enige partij die extra in weginfrastructuur investeert en niets extra’s in OV.
 • GroenLinks investeert van alle partijen het meest in openbaarvervoergebruik en verkleint ook als meest het weginfrastructuurbudget.

Landbouw & natuur
Denk bij dit thema aan maatregelen zoals natuurbeleid, landbouwgebruik en het krimpen van de veestapel. Deze laatste maatregel leidt tot minder mestafzet (stikstof en fosfaat) en een reductie van broeikasgas- en ammoniakemissie.

 • PvdA, SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks laten de omvang van de veestapel krimpen. De mate waarin en de manier waarop lopen uiteen. GroenLinks beoogt de grootste en ChristenUnie de minste krimp.
 • Veel partijen, met uitzondering van de VVD en de VP, maken extra budget vrij voor het natuurbeleid ten opzichte van het basispad. GroenLinks en D66 maken van alle partijen het meeste geld vrij voor natuur. Deze partijen verhogen het natuurbudget structureel met respectievelijk circa 450 miljoen euro en 400 miljoen euro per jaar.
 • GroenLinks zorgt voor de hoogste reductie van schadelijke stoffen, alleen heeft door alle maatregelen – waarvan het natuurbudget het meest – de hoogste kosten.
 • VVD stelt vrijwel geen extra maatregelen voor, waardoor de kosten minimaal zijn.

Energie & klimaat
Wat de partijen voorstellen op het gebied van broeikasgasemissiereductie, hernieuwbare energie, sluiting van kolencentrales en vermindering van de energievraag valt onder het thema energie en klimaat.

 • In alle maatregelenpakketten, behalve die van de VVD, zijn maatregelen opgenomen die direct of indirect leiden tot het sluiten van kolencentrales voor het jaar 2030.
 • Door GroenLinks, D66 en de ChristenUnie is een breder pakket aan transitiemaatregelen voorgesteld. Naast emissiedoelen voor de korte en lange termijn kiezen zij alle drie ook voor verdergaande doelen voor hernieuwbare energie. Zo verhogen zij bijvoorbeeld de subsidieregeling duurzame energie (SDE+).

Conclusie
Als gekeken wordt naar alle maatregelen die de zeven partijen voorstellen, dan blijft de VVD het dichtst bij het basispad. Hierdoor blijven de kosten van de maatregelen die ze voorstellen beperkt. Aan de andere kant neemt GroenLinks de leiding op het gebied van duurzaamheid en emissiereductie van allerlei schadelijke stoffen. Dit leidt tot hogere kosten, maar maakt de partij wel tot ‘de groenste’ van allen.

Sluiten
doorberekening

Meeste partijen vinden eigen keuzes beste

Meeste partijen vinden eigen keuzes beste

De meeste partijen die hun verkiezingsprogramma hebben laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn tevreden met de resultaten. Tien van de elf partijen hebben gereageerd op de CPB-doorrekening.

Volledig artikel

Meeste partijen vinden eigen keuzes beste

VVD
De VVD heeft in een korte video op Twitter ‘Wat betekent het VVD-programma voor ons gave land?’ weergegeven waar de VVD voor staat. Verder twitterde de VVD ‘Ook dit jaar maar één echte partij van de arbeid’ aangezien  de partij op de lange termijn voor de meeste werkgelegenheid zorgt volgens het CPB.

PvdA
PvdA-Kamerlid Henk Nijboer reageert op de doorrekening met de woorden: “Met deze doorrekening laat de PvdA zien dat het kan om te kiezen voor: samen vooruit! Forse investeringen in de publieke sector, meer banen, meer zekerheid, minder ongelijkheid en koopkrachtgroei voor iedereen.”

D66
D66 reageert via sociale media op de CPB-doorrekening. Zo legt Wouter Koolmees, de financieel woordvoerder van D66, via een korte video uit wat de D66-plannen voor iedereen betekent. Kort gezegd: ‘Goed werk, goede zorg, goed onderwijs.’

SP
SP-lijsttrekker Emile Roemer laat weten: “Wij trekken recht wat hoofdzakelijk onder verantwoordelijkheid van de VVD is krom getrokken. Het lukt ons ook de huren te verlagen en de lonen te verhogen. De AOW-leeftijd kan naar 65 jaar en de btw terug naar 19%. Doordat wij de economie aanjagen en de werkloosheid bestrijden zijn de overheidsfinanciën ook een stuk beter af.”

CDA
Op de CDA-website wordt een opsomming gegeven waarom het CDA-verkiezingsprogramma zo goed is. Zo staat te lezen dat:

 • ‘Begrotingstekort: In 2021 is er een begrotingsoverschot van 0,2%. Zonder de plannen van het CDA zou dit 0,9% zijn.
 • Werkloosheid: In 2021 is de werkloosheid 4,6% van de beroepsbevolking. Zonder de plannen van het CDA zou dit 5,5% zijn.
 • Economische groei: In 2021 groeit de economie met 2,0% per jaar. Zonder de plannen van het CDA zou dit 1,7% zijn
 • Staatsschuld: In 2021 is de staatsschuld 53,8% van het bruto binnenlands product, ruim onder de 60% die Europees is afgesproken.’

GroenLinks
GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver zegt in een reactie: “Groenlinks heeft het programma voor de ruggengraat van de samenleving: voor de leraar, de verpleegkundige, de kapper en de bouwvakker. Zij krijgen meer inkomen, meer banen en gaan minder betalen voor hun zorg.”

ChristenUnie
ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers zegt in een reactie: “We hebben keuzes gemaakt die goed zijn voor gewone gezinnen en ouderen, voor hardwerkende mensen met een middeninkomen en ondernemers met een klein bedrijf, voor studenten en mantelzorgers en niet in het minst voor onze aarde, Gods schepping. Als de doorrekening van ons programma één ding laat zien, is het dat de ChristenUnie met gematigde effecten op economie, werk en overheidsfinanciën noodzakelijke en hoopvolle veranderingen tot stand brengt.”

SGP
SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij zegt in reactie op de CPB-doorrekening: “Goede plannen hebben, en tegelijkertijd financieel solide. Dat is wat blijkt uit de doorrekening van het SGP-verkiezingsprogramma door het CPB. Ik ben daar dik tevreden over.”

VNL
VNL kopt op de website dat ‘VNL kampioen economische groei’ is. VNL-lijsttrekker Jan Roos: “We zijn ontzettend trots op deze doorrekening. We vereenvoudigen het belastingstelsel fors, we zien de grootste economische groei, de meeste lastenverlichting en werkend Nederland gaat er flink op vooruit.”

Vrijzinnige Partij
Volgens de Vrijzinnige Partij-lijsttrekker Norbert Klein zijn bepaalde relevante effecten van het invoeren van een basisinkomen niet door het CPB meegenomen: “Als men deze effecten zou kwantificeren, is het zeer waarschijnlijk dat het onvoorwaardelijk basisinkomen een positief effect heeft op de overheidsfinanciën en tegelijk zekerheid voor mensen. Daarom is kiezen voor de Vrijzinnige Partij, er voor kiezen dat de basis op orde komt.”.

Lees in ons eerdere artikel van vandaag over de resultaten van de doorberekeningen van het Centraal Planbureau.

Foto: Stevepb

Sluiten
Keuzes in Kaart

CPB-doorrekening: hoe politieke keuzes koopkracht en werkgelegenheid beïnvloeden

CPB-doorrekening: hoe politieke keuzes koopkracht en werkgelegenheid beïnvloeden

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de verkiezingsprogramma’s van elf partijen geanalyseerd. Vandaag heeft CPB-directeur Laura van Geest de resultaten gepresenteerd tijdens een persconferentie in de Nieuwspoort en volgens haar valt er echt iets te kiezen.

Volledig artikel

CPB-doorrekening: hoe politieke keuzes koopkracht en werkgelegenheid beïnvloeden

Zij doelt hiermee op de keuzes die partijen hebben gemaakt en welke gevolgen dat heeft als de plannen zouden worden uitgevoerd. Het CPB de afgelopen maanden de plannen van VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, DENK, VNL en de Vrijzinnige Partij doorgerekend. In de vandaag gepresenteerde publicatie ‘Keuzes in Kaart 2017 – 2021’ staan de maatregelen per partij en de effecten op het gebied van bijvoorbeeld overheidsfinanciën, zorg, koopkracht en werkgelegenheid uitgewerkt.

Hieronder wordt nader ingegaan op de keuzes van partijen en de consequenties hiervan op koopkracht en ‘structurele werkgelegenheid’. Met structurele werkgelegenheid wordt bedoeld: het aantal gewerkte uren op de lange termijn, wanneer mensen hun gedrag volledig hebben aangepast aan het nieuwe beleid.

Koopkracht
Over het algemeen gaat de koopkracht bij alle partijen er op vooruit. Als gekeken wordt naar de hoofdlijnen van de verkiezingsprogramma’s schrijft het CPB dat veel partijen lastenverlichtingen doorvoeren, en dat een aantal partijen het eigen risico beperkt in de zorg met positieve effecten voor het ‘mediane huishouden’.

Als er apart wordt gekeken naar werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden, dan verbeteren alle partijen de koopkracht van werkenden. De SP geeft alle drie de categorieën er flink wat bij. Uitkeringsgerechtigden gaan er bij VVD, SGP en DENK op achteruit. Bij gepensioneerden verbetert de koopkracht bij alle partijen, behalve de SGP waar de koopkracht juist iets afneemt.

Structurele werkgelegenheid
De toename van de structurele werkgelegenheid is het meest bij de VVD (+3,5%) en de afname is het grootst bij de Vrijzinnige Partij (-4,8%) en de SP (-4,6%). In fulltime banen betekent dit dat de VVD er ongeveer 24.500 creëert. De maatregelen van bijvoorbeeld de SP zoals het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar leidt tot een afname van 32.200 fulltime banen.

Een aantal voorbeelden die de structurele werkgelegenheid verhogen:

 • VVD, GroenLinks, SGP en DENK laten mensen alleen kiezen voor (maximaal drie jaar) latere opname van de AOW.
 • VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en DENK zorgen voor meer beschutte werkplekken.
 • VVD, PvdA en VNL verlagen de huurtoeslag.
 • GroenLinks en VNL schaffen de zorgtoeslag af.
 • VVD, PvdA, D66, GroenLinks en DENK verhogen de inkomensafhankelijke combinatiekorting wat de arbeidsparticipatie van de tweede verdiener en alleenstaande ouders met jonge kinderen stimuleert.

Zie ook de CPB-infographic met een selectie van budgettaire keuzes, effecten op de middellange termijn, en effecten op de lange termijn.

Foto: CPB

Sluiten
Politiek panel

Politiek panel: Klaver grootste kanshebber op links

Politiek panel: Klaver grootste kanshebber op links

40% van de 'insiders' uit een panel van NRC Handelsblad vindt dat GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver de grootste potentie heeft om de leider op links te worden. Hij is charismatisch en weet veel media-aandacht te genereren. Sommige deelnemers zien echter ook risico's kleven aan zijn innovatieve campagne, omdat Nederlanders volgens hen niet gediend zijn van 'sterallures'.

Volledig artikel

Politiek panel: Klaver grootste kanshebber op links

Opvallend is dat 35% van het politiek panel juist géén duidelijke leider verwacht. Zowel linkse als rechtse deelnemers zien een verdeeld speelveld dat niet kan samenwerken. Slechts 5% denkt bijvoorbeeld dat Lodewijk Asscher (PvdA) kanshebber is en Alexander Pechtold (D66) en Emile Roemer (SP) krijgen maar 3% achter zich.

Dit zijn de eerste resultaten van een politiek panel van het NRC Handelsblad. Het geeft haar lezers tot de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart een inkijkje in de politieke binnenwereld van Den Haag. Het panel bestaat uit ruim 60 deelnemers, de meesten vanuit de grote partijen, maar ook lobbyisten en campagnestrategen.

Bekende namen uit het panel zijn bijvoorbeeld voormalig vicepremier Wouter Bos (PvdA), oud-minister Ivo Opstelten (VVD) en oud-SP-leider Jan Marijnissen. De NRC legt het panel van oud-ministers, -spindoctors en –Kamerleden elke week een aantal vragen over de actuele thema’s uit de verkiezingen voor, die zij vervolgens anoniem beantwoorden. Deze week werd verder ook de betrouwbaarheid van Mark Rutte en de Twitter-campagne van de PVV besproken.

Zie in ons nieuwsoverzicht meer berichten over de voorspellingen van de uitslag van de verkiezingen.

Foto: Merlijn Doomernik

Sluiten
Standpuntenvergelijker

FNV lanceert standpuntenvergelijker verkiezingsprogramma’s

FNV lanceert standpuntenvergelijker verkiezingsprogramma’s

Vakbond FNV heeft vandaag een politieke standpuntenvergelijker gelanceerd. In ‘Kies voor echte banen’ wordt ingegaan op zekerheid, koopkracht, zorg, ‘goed je werk kunnen doen’ en ‘eerlijke spelregels in de wereld’. Per partij kan je aangeven of je het eens of niet eens bent met de partijstandpunten per thema.

Volledig artikel

FNV lanceert standpuntenvergelijker verkiezingsprogramma’s

Verder organiseert de FNV door het hele land verkiezingsdebatten voor ‘Echte banen en eerlijk spelregels’.

Logo: FNV

Sluiten
Verkiezingsdebat

Verkiezingsdebatten op een rij

Verkiezingsdebatten op een rij

Waar en wanneer spreekt je favoriete politicus? Over de economie, de zorg, duurzame energie of het buitenlandbeleid? De Verkiezingswijzer heeft een overzicht van alle verkiezingsdebatten gemaakt onder het kopje agenda.

Volledig artikel

Verkiezingsdebatten op een rij

Een willekeurige selectie van een aantal debatten:

Afbeelding: Pixabay

Sluiten
Kwesties voor het kiezen

SCP analyseert drie maatschappelijke thema’s voor de Tweede Kamerverkiezingen

SCP analyseert drie maatschappelijke thema’s voor de Tweede Kamerverkiezingen

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft gisteren het rapport Kwesties voor het kiezen gepubliceerd. In dit rapport worden drie maatschappelijke kwesties geanalyseerd die waarschijnlijk een rol gaan spelen bij de verkiezingen en de formatie. Het gaat hier bij om: toegankelijke zorg, vertrouwen in politie als conditie voor sociale veiligheid, en een goed pensioen.

Volledig artikel

SCP analyseert drie maatschappelijke thema’s voor de Tweede Kamerverkiezingen

Het rapport is beschouwend van aard en niet een doorrekening zoals vaak wordt gedaan bij onderwerpen als werkgelegenheid en koopkracht. Per onderwerp worden de volgende vragen beantwoord:

 • Wat is de maatschappelijke kwestie?
 • Hoe kijken de burgers tegen de kwestie aan?
 • Wat weten we op basis van de wetenschappelijke literatuur over de maatschappelijke kwestie?
 • Wat behelst het lopend beleid?
 • Wat zijn zinvolle handelingsperspectieven?
 • Hoe verhouden groepen verkiezingsprogramma’s zich tot die handelingsperspectieven?

Het SCP heeft het accent gelegd op de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende partijen op hoofdlijnen, niet op een vergelijking van specifieke maatregelen die afzonderlijke partijen bepleiten.

Afbeelding: SCP

Sluiten
Nederlandse Orde van Advocaten

Advocaten: veel verkiezingsprogramma’s op gespannen voet met de rechtsstaat

Advocaten: veel verkiezingsprogramma’s op gespannen voet met de rechtsstaat

Volgens de Nederlands Orde van Advocaten (NOvA) bevat veertig procent van de verkiezingsprogramma's voorstellen die lijnrecht ingaan tegen de rechtsstaat. De programma’s zouden inbreuk maken op de rechtszekerheid, op fundamentele mensenrechten of op de toegang tot een onafhankelijke rechter. Bovendien bevatten bijna alle onderzochte programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen maatregelen die de rechtsstaat kunnen verzwakken.

Volledig artikel

Advocaten: veel verkiezingsprogramma’s op gespannen voet met de rechtsstaat

De commissie die in opdracht van de NOvA dertien verkiezingsprogramma’s onderzocht, geven aan dat veel van de maatregelen inspelen op zorgen over immigratie en de angst voor terrorisme en jihadisme. Ook onderwerpen als staatsrechtelijke hervormingen, digitalisering en internationale (handels) verdragen komen aan bod.

Commissievoorzitter professor Wouter Veraart noemt het ‘een zorgwekkende ontwikkeling in een turbulente tijd, waarin ook onze vrije samenleving ter discussie staat’. De PVV is met vijf negatieve punten koploper, net als in 2012, als het gaat om maatregelen die in strijd zijn met onder meer de Grondwet. VoorNederland (VNL) scoort op vier punten negatief. SGP heeft twee punten in het rood, waaronder een maatregel om abortus te verbieden, wat volgens de Orde in strijd is met het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Ook de VVD heeft twee negatieve punten. Zo wil de partij onder meer dat mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie, het recht verliezen om Nederlander te zijn. Volgens de commissie druist dit plan in tegen het ‘universele uitgangspunt dat het stateloos maken van eigen burgers in strijd is met de mensenrechten’.

Partijen als PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP, Denk en PvdD scoren volgens de Orde beter. Veraart: “We signaleren dat veel partijen werk willen maken van een behoorlijke rechtspleging voor iedereen. Ook doet een aantal partijen concrete voorstellen om discriminatie van kwetsbare groepen te bestrijden. Veel partijen zijn alert waar het de rechtsstaat betreft en begrijpen dat er iets op het spel staat.”

Tabel Rapport Rechtsstaat (p.31)

Sluiten
SuperKlaver

Sluit de kolencentrales met SuperKlaver

Sluit de kolencentrales met SuperKlaver

Op Bright.nl staat te lezen dat een GroenLinks-lid een Super Mario-achtig spel heeft ontwikkeld. In ‘SuperKlaver’ moet GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver kolencentrales proberen te sluiten. Onderweg is geld te verzamelen en zijn de ‘boze’ champignons vervangen door Geert Wilders-mannetjes. Deze zijn uit te schakelen door er bovenop te springen.

Volledig artikel

Sluit de kolencentrales met SuperKlaver

Foto: De Verkiezingswijzer

Sluiten
strategisch stemmen

Strategische stemmers kunnen VVD de grootste partij maken

Strategische stemmers kunnen VVD de grootste partij maken

In de zaterdageditie van de Volkskrant staat een groot artikel over ‘Anti-stem kan Rutte in het Torentje houden’. Uit onderzoek blijkt dat veel D66-, CDA- en GroenLinksstemmers overwegen om op 15 maart op de VVD te stemmen om te voorkomen dat de PVV de grootste partij wordt.

Volledig artikel

Strategische stemmers kunnen VVD de grootste partij maken

Van de D66-kiezers overweegt 22 procent zijn stem strategisch op de VVD uit te brengen. Bij het CDA, GroenLinks en de PvdA is dit respectievelijk 17, 14 en 13 procent. Ook 13 procent van de 50Plus-stemmers gaan mogelijk alsnog op de VVD stemmen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar Public (voorheen TNS NIPO) in opdracht van de Volkskrant en de Universiteit van Amsterdam (UvA) en is een vervolg op een eerder kiezersonderzoek gehouden in oktober 2016.

Sluiten
Kieskompas

Kieskompas is online

Kieskompas is online

Op 11 februari is het Kieskompas online gegaan. Deze stemhulp is ontwikkeld door politicoloog André Krouwel en bepaalt waar in het politieke landschap de invuller staat. Het Kieskompas heeft dertig stellingen met een schaal van vijf opties.

Volledig artikel

Kieskompas is online

Een dag later is ook het Groen Kieskompas live gegaan. Deze stemhulp is op initiatief van Greenpeace, IVN, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds ontwikkeld door Kieskompas. Er staan dertig stellingen in over klimaat, energie, mobiliteit en landbouw.

Sluiten

Interview met Geert Wilders bij WNL

Interview met Geert Wilders bij WNL

PVV-lijsttrekker Geert Wilders heeft afgelopen weekend een groot interview gegeven bij het ochtendprogramma WNL op Zondag. Onderwerpen als social media, de islamisering en het uitsluiten van de PVV door andere partijen kwamen ter sprake.

Volledig artikel

Interview met Geert Wilders bij WNL

Journalist Rick Nieman begon het interview met het feliciteren van de PVV-voorman voor de tweet met de gefotoshopte foto van D66-lijsttrekker Alexander Pechtold die twee dagen lang de media domineerde. Al snel ging het interview over de betekenis van de PVV-slogan ‘Nederland weer van ons’ en hoe Wilders daar handen en voeten aan wil geven. Zo maakte de PVV-lijsttrekker een vergelijking tussen hoe wordt omgegaan met het in Nederland verboden boek Mein Kampf en het koranverbod dat hij wil implementeren. “Wij gaan het boek niet uit de huizen van mensen halen.” Bovendien is Wilders zich er ook van bewust dat het beoogde koranverbod symbolisch is, omdat het online nog steeds kan worden aangeschaft.

Wilders gelooft de intentie van VVD-lijsttrekker Mark Rutte om niet met de PVV te willen regeren, maar hij gelooft ook dat de VVD met de PVV gaat samenwerken als de PVV heel groot wordt.  “Je zet niet zomaar tweeënhalf miljoen kiezers opzij,” aldus Wilders.

Ook het PVV-verkiezingsprogramma dat op één A4 past, was onderwerp van gesprek. Wat de PVV-lijsttrekker betreft, had het programma ‘ook op een postzegel gekund’. Het geeft volgens hem een visie weer. Wilders: “Ik ga Nederland niets beloven, op één ding na. Dat we Nederland weer van ons maken.”

Sluiten
Liberaal Groen

Deel VVD’ers ziet onvoldoende duurzaamheid in verkiezingsprogramma

Deel VVD’ers ziet onvoldoende duurzaamheid in verkiezingsprogramma

Het NRC Handelsblad schreef op 7 februari dat VVD’ers die zich inzetten voor duurzaamheid ontevreden zijn met de passages over klimaat en energie in het VVD-verkiezingsprogramma. Zij hebben daarom een brief gestuurd aan de partijvoorzitter en de programmacommissie in de hoop dat de punten alsnog worden aangepast.

Volledig artikel

Deel VVD’ers ziet onvoldoende duurzaamheid in verkiezingsprogramma

Volgens deze ‘groene’ VVD’ers, die zich verenigd hebben in het themanetwerk Liberaal Groen, zijn er ‘enkele storende onjuistheden geslopen in het definitieve programma’. Zo zouden volgens hen aangenomen amendementen over het klimaatakkoord van Parijs en CO2-emmissierechten niet goed zijn overgenomen. Dit kan volgens hen leiden tot ‘onjuiste beeldvorming over waar de VVD voor staat’.

Een VVD-woordvoerder heeft hierover het volgende laten weten: „Het bestuur is van mening dat de strekking van de aanpassingen goed is overgenomen. Er zijn geen zwaarwegende redenen om het aan te passen.”

Lees in ons VVD-dossier over het verkiezingsprogramma voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart.

Foto: DennisM2

Sluiten

Eerste verkiezingsdebat zit erop

Eerste verkiezingsdebat zit erop

Gisteren is het eerste verkiezingsdebat in het provinciehuis in Groningen gehouden, zo berichtte onder meer de NOS. De lijsttrekkers van PvdA, SP, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en 50Plus waren vertegenwoordigd. Wegens andere verplichtingen van lijsttrekker Mark Rutte, nam fractievoorzitter Halbe Zijlstra namens de VVD het woord. De PVV, die was uitgenodigd, deed niet mee.

Volledig artikel

Eerste verkiezingsdebat zit erop

Tijdens het debat kwamen zowel landelijke als regionale thema’s aan bod. Het belangrijkste regionale onderwerp was de gaswinning in Groningen. Hierover waren alle partijen het eens: die moet omlaag. Alleen over het tempo waarin dat moet gebeuren, wordt verschillend gedacht.

Aan het eind van het debat werd gesproken over het vormen van mogelijke coalities. Hierbij benadrukten veel partijen het belang van samenwerking.

Foto: RNW

Sluiten
leden politieke partijen

Lichte stijging aantal leden Nederlandse politieke partijen

Lichte stijging aantal leden Nederlandse politieke partijen

Volgens het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) is in 2016 het totale aantal leden bij politieke partijen licht gestegen. Uit cijfers verzameld door het DNPP van de Rijksuniversiteit Groningen steeg het aantal van 286.869 op 1 januari 2016 tot 289.456 op 1 januari 2017.

Volledig artikel

Lichte stijging aantal leden Nederlandse politieke partijen

Drie partijen boekten in 2016 verlies. De VVD ging met 6,7% achteruit; de SP verloor 5,2%; en het CDA zakte met 2,8%. Alle andere partijen groeiden, waarvan GroenLinks het meest met 10,4%.

Afbeelding: DNPP

Sluiten
Coalitiewijzer

Stel je eigen coalitie samen

Stel je eigen coalitie samen

De Volkskrant heeft vandaag online een tool gelanceerd om je eigen coalitie samen te stellen. Via de Coalitiewijzer kan iedereen zijn eigen coalitie van maximaal vijf partijen vormen en bekijken welke partijen inhoudelijk wel of niet bij elkaar passen. Wilt u kijken of een combinatie van partijen een meerderheid heeft in de Eerste en Tweede Kamer? Bekijk dan onze tool op de homepagina.

Volledig artikel

Stel je eigen coalitie samen

Binnen een coalitie wordt per twee partijen door middel van de kleuren ‘groen’, ‘geel’ en ‘rood’ aangegeven hoe goed ze het met elkaar kunnen vinden. Door vervolgens te klikken op zo’n partijcombinatie wordt ook verwoord waarom twee partijen wel of niet samengaan.

Sluiten
kamer debat formatie

NPO lanceert Partijwijzer voor jongeren

NPO lanceert Partijwijzer voor jongeren

Vandaag hebben NPO3, NPO 3M en NPO FunX een Partijwijzer voor jongeren gelanceerd. Dit jaar mogen zo’n 800.000 jongeren voor het eerst stemmen. De publieke jongerenzenders spelen hierop in met de tool. Daarnaast gaan zij de komende weken in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart via verschillende kanalen programma’s met een focus op de verkiezingen uitzenden.

Volledig artikel

NPO lanceert Partijwijzer voor jongeren

De Partijwijzer is mede door ProDemos ontwikkelt en laat jongeren over 16 onderwerpen een standpunt innemen. Zoals bijvoorbeeld het leenstelsel, straffen, vrijheid van meningsuiting, hypotheekrenteaftrek en ontwikkelingshulp. Op basis van de gegeven antwoorden volgt een lijst met partijen waarmee de meeste overeenstemming is.

Sluiten
kandidaten CDA

CDA’s 25 beste ideeën in braille

CDA’s 25 beste ideeën in braille

Vandaag heeft CDA-lijsttrekker Sybrand Buma uit de handen van een visueel beperkte stagiair ‘de 25 beste ideeën’ uit het CDA-verkiezingsprogramma in braille gekregen. Daarnaast zijn dezelfde ideeën ook in gesproken vorm beschikbaar.

Volledig artikel

CDA’s 25 beste ideeën in braille

Afbeelding: CDA

Sluiten
verkiezingsprogramma's

Persconferentie CPB en PBL: analyse verkiezingsprogramma’s

Persconferentie CPB en PBL: analyse verkiezingsprogramma’s

Vandaag hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laten weten een gezamenlijke persconferentie te houden op donderdag 16 februari a.s. om hun analyses van de verkiezingsprogramma’s te presenteren. Beide planbureaus hebben per deelnemende partij geanalyseerd wat de effecten zijn van maatregelen uit het verkiezingsprogramma op onder meer het gebied van: werkloosheid, koopkracht, mobiliteit & bereikbaarheid en energie & klimaat.

Volledig artikel

Persconferentie CPB en PBL: analyse verkiezingsprogramma’s

De persconferentie wordt gehouden in het perscentrum Nieuwspoort (Lange Poten 10, Den Haag) en begint om 10.30 uur. De persconferentie van het CPB en het PBL is ook live te volgen via internet: http://www.nieuwspoort.nl/live.

Sluiten

Gemeenten voorzien hoge opkomst Tweede Kamerverkiezingen

Gemeenten voorzien hoge opkomst Tweede Kamerverkiezingen

RTL Nieuws heeft laten weten dat gemeenten van een hoge opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart uitgaan. Dit zou blijken uit de hoeveelheid bestellingen van stembussen en stembiljetten bij één van de grootste aanbieders van verkiezingsmateriaal in Nederland, Procura BV.

Volledig artikel

Gemeenten voorzien hoge opkomst Tweede Kamerverkiezingen

Normaliter bestellen gemeenten een aantal stembiljetten dat ligt rond de 75 procent van het aantal kiesgerechtigden, omdat niet alle kiezers komen opdagen. “Deze keer zien we dat dit percentage is opgehoogd tot 90 en in veel gevallen zelfs 100”, zegt een woordvoerder van Procura.

Er zijn dit jaar rond de 13 miljoen kiesgerechtigden. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2012 bracht 74,6 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uit, zo blijkt uit cijfers van de Kiesraad. Dat was één van de laagste opkomstpercentages sinds 1970, toen de opkomstplicht werd afgeschaft.

Sluiten

De Stemwijzer staat online

De Stemwijzer staat online

Per vandaag kunnen mensen de Stemwijzer van ProDemos invullen. In het Algemeen Dagblad plaatst docent aan de Universiteit van Amsterdam Jasper van de Pol kanttekeningen bij stemhulpen. Hij is vorig jaar gepromoveerd op het gebied van kieswijzers en zijn advies is: ‘neem stemadvies niet te letterlijk’.

Volledig artikel

De Stemwijzer staat online

Eén van de voorbeelden die Van der Pol geeft in zijn advies, is dat er per kieswijzer een ander stemadvies uit kan komen. De diverse kieswijzers maken andere selecties met mogelijk een ander resultaat tot gevolg.

Op de website van de NOS geeft hij aan dat zo’n 60 procent van de bezoekers mensen zijn die al wel een idee hebben op welke partij ze willen gaan stemmen. ‘Ze zijn veelal benieuwd of die voorkeur ook uit de stemhulp komt.’ De overige 40 procent twijfelt veel meer. Van de Pol heeft geen bewijs kunnen vinden dat hun kennis van de politiek toeneemt, maar wel dat hun ‘politieke zelfvertrouwen’ toeneemt.

Afbeelding: Stemwijzer

Sluiten

PvdA verliest kiezers met een migratieachtergrond aan DENK

PvdA verliest kiezers met een migratieachtergrond aan DENK

Volgens het Algemeen Dagblad lopen veel kiezers met een migratieachtergrond weg bij de PvdA. Dat blijkt uit een peiling van EtnoBarometer onder 1.792 Nederlanders met een migratieachtergrond. Kiezers met een Turkse en Marokkaanse achtergrond overwegen grotendeels naar DENK over te stappen.

Volledig artikel

PvdA verliest kiezers met een migratieachtergrond aan DENK

Volgens de EtnoBarometer zou DENK dankzij deze groep kiezers één zetel winnen. De PvdA blijft wel de populairste partij onder Surinaamse-Nederlanders en Antilliaanse-Nederlanders.

Het onderzoek is gehouden onder: 422 Turkse-, 483 Marokkaanse-, 489 Surinaamse- en 398 Antilliaanse Nederlanders tussen 18 en 70 jaar die stemgerechtigd zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Afbeelding: EtnoBarometer

Sluiten
Verkiezingsbord gemeenteraadsverkiezingen 2010

28 politieke partijen doen mee met de verkiezingen

28 politieke partijen doen mee met de verkiezingen

Afgelopen vrijdag 3 februari heeft de Kiesraad tijdens een openbare zitting in de Tweede Kamer bekend gemaakt welke partijen zullen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. In totaal zijn 28 kandidatenlijsten geldig verklaard.

Volledig artikel

28 politieke partijen doen mee met de verkiezingen

Van de 28 partijen doen 16 partijen mee in alle kieskringen. Verder zijn er twee lijstencombinaties geldig verklaard. Het gaat hierbij om:

 • Partij van de Arbeid (PvdA), lijstnummer 2 en GroenLinks, lijstnummer 8.
 • ChristenUnie, lijstnummer 7 en Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), lijstnummer 9.

Foto: Apdency

Sluiten
strategisch stemmen

Stemmen worden bij de verkiezingen met de hand geteld

Stemmen worden bij de verkiezingen met de hand geteld

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) liet gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er geen twijfel mag bestaan over de Tweede Kamer verkiezingsuitslag. Naar aanleiding van berichten over onveilige software is nu besloten dat gemeenten en de 20 hoofdstembureaus de totalen per gemeente en per kieskring handmatig moeten gaan vaststellen. De Kiesraad geeft aan bezorgd te zijn ‘of er tijdig een betrouwbare uitslag kan worden vastgesteld’.

Volledig artikel

Stemmen worden bij de verkiezingen met de hand geteld

De NOS laat weten dat de Kiesraad officieel vijf dagen heeft om met een definitieve uitslag te komen. Maar of dat ook echt lukt als software niet is toegestaan, valt dus niet te zeggen, aldus de NOS. In hetzelfde bericht geeft een woordvoerder van de Kiesraad aan: “Hoe meer uitslagen je bij elkaar moet optellen, hoe makkelijker er ook een fout insluipt. Voor kleine en middelgrote gemeenten is dat misschien niet zo’n probleem, maar voor grote gemeenten kan het heel lastig worden.” Bovendien is het onduidelijk hoe de stemmen dan wel opgeteld moeten worden. Met bijvoorbeeld een rekenmachine of Excel?

Het ministerie van BZK zal in overleg met de Kiesraad, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en een aantal grote gemeenten oplossingen gaan uitwerken.

Sluiten
kandidaatstelling

Dag van kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezingen

Dag van kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezingen

Volgens het Algemeen Dagblad haken al zeker 30 van de 66 nieuwe partijen af, omdat zij het minimum van 580 steunbetuigingen in alle 20 kiesdistricten niet weten te halen. Het ‘antieke systeem’ waarbij de ondertekening van een steunverklaring op het gemeentehuis moet plaatsvinden, maakt het de nieuwkomers dan ook niet makkelijk. Partijen hebben nog tot vandaag 17:00 uur de tijd om hun kandidatenlijst bij de Kiesraad in te leveren.

Volledig artikel

Dag van kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezingen

Vandaag is de zogenoemde ‘dag van kandidaatstelling’ voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Partijen die willen deelnemen aan deze verkiezingen moeten vandaag hun kandidatenlijst en ondersteuningsverklaringen bij de Kiesraad afgeven. Als uit onderzoek blijkt dat de kandidatenlijst niet helemaal klopt of er te weinig ondersteuningsverklaringen zijn overhandigd, dan stelt de Kiesraad de desbetreffende partij op de hoogte. De partij heeft dan nog tot 3 februari 15:00 uur om de ontbrekende stukken in te leveren.

Sluiten
christenunie

Programma ChristenUnie in braille en gebarentaal

Programma ChristenUnie in braille en gebarentaal

De ChristenUnie heeft op 21 januari het verkiezingsprogramma in braille, gebarentaal en eenvoudig Nederlands gepubliceerd. De partij stelde het verkiezingsprogramma in november vast, waarin het onder meer bepleit de Nederlandse gebarentaal in de grondwet vast te leggen als erkende taal.

Volledig artikel

Programma ChristenUnie in braille en gebarentaal

Vind de verschillende vormen van het verkiezingsprogramma, waaronder de versies voor blinden en slechtzienden, via onderstaande links:

Lees in ons ChristenUnie-dossier over de ChristenUnie-kandidaten, de lijsttrekker en het partijprogramma voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart.

Sluiten
regeerakkoord

Pleidooi voor beknopt regeerakkoord

Pleidooi voor beknopt regeerakkoord

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) publiceerde zondag een 'signalement', waarin zij pleit voor een regeerakkoord als startdocument in plaats van een omvangrijk vaststaand geheel. In het startdocument staan beknopt de hoofdlijnen beschreven en details kunnen later nog door de politiek en samenleving worden bepaald.

Volledig artikel

Pleidooi voor beknopt regeerakkoord

Volgens de Rob biedt het startdocument als regeerakkoord een aantal voordelen, waaronder meer flexibiliteit en meer ruimte voor regerings- en oppositiepartijen en de samenleving om vanuit hun kennis en betrokkenheid een bijdrage te leveren aan het overheidsbeleid.

Lees in ons nieuwsdossier alles over het debat rondom verkiezingsprogramma’s en coalitieakkoorden.

Afbeelding: Raad voor het openbaar bestuur

Sluiten
pvda tweede kamer

PvdA komt met arbeidsmarkt-pact

PvdA komt met arbeidsmarkt-pact

De PvdA presenteerde op 21 januari een ‘Progressief Pact voor Moderne Zekerheid’, welk volgens de partij de basis voor een nieuw Regeerakkoord kan vormen op het terrein van de arbeidsmarkt. Het pact bestaat uit zeven afspraken. Zo wil de PvdA onder meer werknemers beschermen, flexwerkers meer zekerheid bieden en mensen die werkloos raken snel weer aan het werk helpen.

Volledig artikel

PvdA komt met arbeidsmarkt-pact

Volgens PvdA-lijsstrekker Lodewijk Asscher moet en kan de arbeidsmarkt veel eerlijker. “Om goed werk voor iedereen te creëren, wil ik daarom samen met de vakbeweging en andere progressieve partijen verder werken aan een eerlijkere arbeidsmarkt.” Hij nodigt hen uit zich aan te sluiten bij ‘de agenda voor goed en eerlijk werk’.

Aan het Algemeen Dagblad heeft de SP al laten weten enthousiast over het PvdA-voorstel te zijn. Volgens SP-leider Emile Roemer wil de SP al jaren de doorgeslagen flexibilisering aanpakken. “Het is goed dat we daarin bondgenoten hebben.” Asscher en Roemer hopen dat GroenLinks ook aanhaakt. Volgens de krant willen partijen als VVD en D66 juist het vaste contract aanpassen, zodat werkgevers minder risico lopen als ze iemand in dienst nemen.

Lees in ons PvdA-dossier over de PvdA-kandidaten, de lijsttrekker en het partijprogramma voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart.

 

Afbeelding: PvdA

Sluiten
D66-leider Alexander Pechtold lijsttrekker

D66-lijsttrekker Pechtold roept collega’s op: ‘stop met uitsluiten’

D66-lijsttrekker Pechtold roept collega’s op: ‘stop met uitsluiten’

In een interview met het Algemeen Dagblad van vrijdag 20 januari roept D66-leider Alexander Pechtold de lijsttrekkers van andere partijen op om elkaar niet langer uit te sluiten. “We kunnen ons het echt niet meer veroorloven, als je tot een nieuwe coalitie wil komen.”

Volledig artikel

D66-lijsttrekker Pechtold roept collega’s op: ‘stop met uitsluiten’

Pechtold doelt onder meer op het uitsluiten van diverse partijen van de VVD. Ook vindt de D66-voorman dat er geen breekpunten moeten worden opgeworpen. Zo hebben de SP en 50Plus er ieder al één. Verder doet hij doelbewust niet mee aan het inhakken op collega-lijsttrekkers. “Iedereen gaat over zijn eigen terminologie, maar ik wil voorkomen dat mensen de dag na de verkiezingen wakker worden en vooral weten wat hun partij níet wil en met wíe niet. Dan hebben we straks een onbestuurbaar land.”

D66 zelf heeft de PVV uitgesloten, maar dat noemt Pechtold ‘van een andere orde’. Bovendien heeft de PVV zelf ook D66 uitgesloten.

Dit weekend plaatste de D66-voorman vervolgens een paginagrote advertentie in verschillende dagbladen waarin de politiek leider stelt dat de Amerikaanse president Trump het land verdeelt. Pechtold roept de lezers op ervoor te zorgen dat “de ochtend van 16 maart een stralende wordt”.

Lees in ons D66-dossier over de D66 kandidaten, de lijsttrekker en het partijprogramma voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart.

Sluiten
mark rutte

VVD-lijsttrekker Mark Rutte roept op tot normaal gedrag

VVD-lijsttrekker Mark Rutte roept op tot normaal gedrag

De VVD is met een advertentiecampagne begonnen waarin premier Mark Rutte alle Nederlanders via een brief oproept tot ‘normaal doen’. Hij geeft daarbij een opsomming wat allemaal normaal is in Nederland, zoals handen schudden, afblijven van hulpverleners, leraren respecteren en werken voor je geld.

Volledig artikel

VVD-lijsttrekker Mark Rutte roept op tot normaal gedrag

In een interview met het Algemeen Dagblad licht Rutte zijn brief nader toe. Volgens de VVD-lijsttrekker is normvervaging ‘een sluipend proces in de samenleving dat al jaren aan de gang is’ en geeft hij aan dat ‘we moeten durven te normeren’. Verder zegt hij tegen iedereen: “Als het jou hier niet bevalt, ga het land uit, ga weg!”

Met name op deze laatste opmerking werd veel gereageerd op sociale media. Zo is de volgende tweet van cabaretier Claudia de Breij al honderden keren geretweet en geliked: “ ‘Als het je hier niet bevalt ga je maar weg’ zegt Rutte, om vervolgens te vertellen wat hem hier allemaal niet bevalt.”

Lees in ons VVD-dossier over de VVD kandidaten, de lijsttrekker en het partijprogramma voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart.

Sluiten

RTL4-lijsttrekkersdebat alleen voor de top 4

RTL4-lijsttrekkersdebat alleen voor de top 4

Het Financieele Dagblad kopte vandaag ‘Peilingwijzer bepaalt wie naar halve finale verkiezingscampagne mag’ waarin wordt ingegaan op het RTL4-verkiezingsdebat dat op 26 februari plaatsvindt. In de afgelopen campagnes bleek dit debat doorslaggevende invloed te hebben op het verdere verloop van de strijd en de kiezersgunst, aldus de krant.

Volledig artikel

RTL4-lijsttrekkersdebat alleen voor de top 4

RTL4 heeft politicoloog Tom Louwerse van Peilingwijzer aangewezen als ‘scheidsrechter’ en daarom worden alleen de vier koplopers uit zijn rangorde uitgenodigd voor het debat. Op dit moment zijn dat PVV, VVD, CDA en D66. Dit zou betekenen dat de PvdA, die jarenlang tot de top vier behoorde, niet mee mag doen.

Onder andere opiniepeiler Maurice de Hond en Tom van der Meer, hoogleraar Politicologie aan de UvA, uitten kritiek op het verkiezingsdebat. Van der Meer: “Peilingwijzer kan geen onderscheid maken tussen nummers vier tot en met zes. Schattingen peilers lopen ver uiteen. Mogelijk zelfs vertekening bij alle peilers.” De Hond geeft aan dat deelname van de VVD en PVV zeker is, maar dat D66, CDA, GroenLinks, SP en PvdA wel erg dicht bij elkaar liggen.

In de Volkskrant van vandaag staat te lezen dat RTL4 begin februari beslist welke vier lijsttrekkers mogen meedoen aan het eerste ‘premiersdebat’.

Zie in ons agenda-overzicht alle geplande lijsttrekkersdebatten.

Sluiten
verkiezingsprogramma

Oproep aan partijen om punten simpel te verwoorden

Oproep aan partijen om punten simpel te verwoorden

Het College voor de Rechten van de Mens roept middels een brief politieke partijen op om hun vijf belangrijkste verkiezingsstandpunten in simpele taal op te schrijven. Daarmee worden die standpunten ook toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking, mensen met leerproblemen en laaggeletterden. Volgens het College wordt op deze manier het doelgroepenbereik groter.

Volledig artikel

Oproep aan partijen om punten simpel te verwoorden

Standpunten kunnen bijvoorbeeld worden versimpeld door kortere zinnen en minder moeilijke woorden te gebruiken. Ook geeft het College de tip om via Stichting Lezen & Schrijven teksten te laten proeflezen of een bureau in te schakelen die gespecialiseerd zijn in het schrijven van teksten voor laaggeletterden.

Lees meer over het debat rondom de vorm van verkiezingsprogramma’s in ons nieuwsdossier.

Afbeelding: Logo CRM

Sluiten

VVD sluit PVV uit

VVD sluit PVV uit

Gisteren heeft VVD-lijsttrekker Mark Rutte in het programma Buitenhof gezegd dat ‘de kans nul is dat de VVD met de PVV gaat regeren’. Volgens hem betekent dit niet dat hij de kiezers van de PVV uitsluit. “Met hen wil ik in gesprek. Ik wil laten zien dat Wilders niet de leider is die de problemen gaat oplossen.”

Volledig artikel

VVD sluit PVV uit

PVV-leider Geert Wilders reageerde op Twitter op de woorden van premier Rutte: “De arrogantie van de macht. Corrigeer Rutte. Op 15 maart.” D66, CDA, PvdA, SP en GroenLinks hebben al eerder laten weten niets te zien in een samenwerking met de PVV.

Foto: Minister-President (cropped)

Sluiten
Kees van der Staaij

SGP-leider deelt complimenten uit aan politieke tegenstanders tijdens congres

SGP-leider deelt complimenten uit aan politieke tegenstanders tijdens congres

Afgelopen zaterdag heeft de SGP tijdens het congres in Hoevelaken het verkiezingsprogramma vastgesteld en heeft SGP-leider Kees van der Staaij diverse (voormalig) leiders van andere partijen een compliment gegeven. “De getoonde stuurmanskunst van Rutte, maar ook de vasthoudende oplossingsgerichtheid van Diederik Samsom verdient oprecht waardering.” Ook complimenteerde hij PVV-leider Geert Wilders voor zijn rol als ‘vasthoudende waakhond’ en kregen CDA en ChristenUnie een pluim.

Volledig artikel

SGP-leider deelt complimenten uit aan politieke tegenstanders tijdens congres

Behalve het uitdelen van complimenten lichtte Van der Staaij in zijn speech ook drie punten uit het verkiezingsprogramma extra toe: immigratie en identiteit, eenverdiener en zondag. Verder stond in het Algemeen Dagblad te lezen dat er 90 wijzigingsvoorstellen zijn gedaan. Voorbeelden van principiële punten die zijn weggestemd waren de herinvoering van de doodstraf en het afschaffen van het homohuwelijk.

Foto: SGP

Sluiten